Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

CVI

Visitation til specialtilbud på skoleområdet

Det Centrale Visitationsudvalg  har 3 medlemmer:

  • Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (formand)
  • Leder fra Familierådgivningen
  • Fagspecialist fra PPR

 

Visitationsmøder:

Der holdes møder i CVi hver 14. dag.

Ved ansøgning om specialundervisning - efter Folkeskoleloven § 20 stk. 2 - bruges lærerteamets iagttagelser og beskrivelser af eleven som bilag.

For alle indstillinger gælder det, at det er vigtigt, at der er forældreunderskrifter på indstillingspapirerne.

Indimellem har nogle børn behov for at modtage deres skoletilbud i et af Greve kommunes specialtilbud i en periode. Dette drøftes på møde med Det Centrale Visitationsudvalg (CVI).

Der lægges i drøftelsen vægt på barnets funktionsniveau og behov samt på, hvilke inkluderende indsatser i almenskolens læringsmiljø, der har været arbejdet med eller ses at kunne arbejdes med for at skabe trivsel og faglig udvikling for barnet. En diagnose giver ikke ret til specialpædagogisk bistand. Dette er præciseret i lovgivningen. Det er barnets behov, der er afgørende for beslutningen om den specialpædagogiske bistand.

Skolelederen fremsender indstillingsskema til drøftelse med Det Centrale Visitationsudvalg (CVI). Som grundlag for vurdering og afgørelse skal der foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering, samt en skoleudtalelse. Hvis der foreligger børnepsykiatriske undersøgelser eller andre fagpersoners beskrivelser/udtalelser vedrørende barnets ressourcer, vanskeligheder og behov, vedlægges de som bilag.

Skoleleder drøfter barnets behov på møde med CVI og træffer afgørelse om, hvilket specialundervisningstilbud barnet tilbydes. Afgørelsen meddeles skriftligt til forældrene med kopi til skoleleder.

Iværksættelse af specialundervisning sker efter Folkeskolelovens 20 stk. 2 og Bekendtgørelse nr. 693 af 20.6.2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og på baggrund af indstilling fra skolelederen efter drøftelse med barnets forældre og indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

 

Find mere information her -> Link til Greve kommunes information om CVI