Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Hedelyklasserne

I Hedelyklasserne danner og uddanner vi eleverne.

Specialafdelingen Hedelyklasserne på Hedelyskolen er Greve kommunes specialtilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 0-10.klassetrin. Eleverne bliver løbende visiteret til tilbuddet via det centrale visitationsudvalg, CVi.

Hedelyklasserne består pt. (aug. 2020) af 53 elever. Eleverne er inddelt i 6 klasser ud fra en række kriterier såsom alder, faglighed, sociale- og relationelle kompetencer.

Indskolingen består af en klasse, som er på 1-3.klassestrin. Her går der 7 elever.

På mellemtrinnet er der to parallelklasser: 4-5.h (A og B), hvor der henholdsvis er 8 elever og 7 elever, som er aldersmæssigt svarende til 4-5.klassetrin og i 6-7.h er der 11 elever, som er aldersmæssigt svarende til 6.-7.klassetrin.

I udskolingen er der to klasser: i 9.h er der 12 elever, som er aldersmæssigt svarende til 8.-9.klassetrin og i 10.h er der 8 elever, som er aldersmæssigt svarende til 9.-10.klassetrin.

Personalegruppen er yderst kompetent og erfaren inden for specialpædagogisk læring og fordelt på 11 lærere, 2 pædagoger og 1 specialpædagogisk undervisningsassistent. Der er desuden indgået samarbejdsaftaler med Hedelyskolens SFO – Uglerne, da pædagogerne er gennemgående næsten hele dagen og Basen på Klub Brogården, hvor 2 pædagoger er tilknyttet i et mindre antal på 5 ugentlige timer.

Til specialtilbuddet er der tilknyttet en afdelingsleder, samt et fagteam fra PPR bestående af skolepsykolog, specialpædagogisk konsulent, fysioterapeut og tale-/hørekonsulent. Desuden er der en kurator/UU-vejleder tilknyttet, som tæt følger elevernes udvikling og gennem samtaler og samarbejde med personalet hjælper hver enkelt elev på vej mod det rigtige uddannelsesvalg og voksenliv. Kuratoren følger eleven videre ud i uddannelsesforløbet efter skolen.

Al undervisning Hedelyklasserne tager sit afsæt i Fælles Mål for Folkeskolen og er organiseret under hensyntagen til den enkelte elevs behov og faglige standpunkt. Fagrækken udgøres af dels fag-faglige, dels kreative og praktiske fag.

Fælles for Hedelyklassernes elever er, at de har et stort behov for en meget forudsigelig, struktureret og planlagt undervisning/skoledag for at kunne trives, lære og udvikle sig.

Ofte skal eleverne have hjælp til at indgå i sociale fællesskaber og til at styrke de relationelle kompetencer. Derudover har de et stort behov for støtte, for at kunne motiveres til at arbejde med det faglige, og ikke mindst til at få opbygget selvtilliden og troen på egne evner.

En stor del af målene nås ved det tætte relationelle arbejde, som personalet gør. Det kræver et stort kendskab det enkelte barn, dets potentialer, et udvidet forældresamarbejde, samt en tæt faglig og specialpædagogisk viden.

Vi arbejder målrettet med at teste eleverne to gange om året i dansk og matematik for at kunne følge deres faglige progression.

I Hedelyklasserne ser vi det som vores vigtigste mål, at eleverne i et lille og trygt skolemiljø, lærer at udvikle sociale kompetencer og relationer, samt at de fagligt bliver så dygtige som de overhovedet kan. Således at de efter endt skolegang har det bedste udgangspunkt for at starte et positivt personligt ungdomsliv, hvor uddannelse påbegyndes så den svarer til den enkelte elevs evner og styrkesider.